4Brands – Studio Reklamy Białystok

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 4BRANDS Jarosław Rakowski z siedzibą w Białymstoku przy ul. Podleśnej 3 lok. 7 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych; Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostarczenia zamówienia oraz dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP),

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 4BRANDS Jarosław Rakowski z siedzibą w Białymstoku przy ul. Podleśnej 3 lok. 7, NIP: 7231554653 (dalej: Administrator)

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 4BRANDS Jarosław Rakowski, 15-227 Białystok, ul. Podleśna 3 lok. 7 lub e-mail: jarek@4brands.pl.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług związanych z reklamą. Firma udostępnia dane innym podmiotom, w ramach zawartych umów i wzajemnych rozliczeń. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów i usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy 4BRANDS Jarosław Rakowski.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom 4BRANDS Jarosław Rakowski kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych produktów i usług, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: jarek@4brands.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: 4BRANDS Jarosław Rakowski, 15-227 Białystok, ul. Podleśna 3 lok. 7

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiam, Administrator Danych Osobowych 4BRANDS Jarosław Rakowski